מאגר הטפסים הישראלי

כל הטפסים, כל החוזים, כל הרשימות - במקום אחד
הורד טפסים, טפסי הרשמה, טופס 101, טופס 17, מס הכנסה, ביטוח לאומי

טפסים מבוקשים

בקשה לקבלת מידע ממרשם האוכלוסין

בקשה לקבלת מידע ממרשם האוכלוסין - בקשה לאיתור כתובת או בירור שם/תע

[15540 הורדות]

תל אביב - ארנונה - הצהרה בדבר שינוי המחזיק בנכס

מסמך 1824. על פי פקודת העיריות, חובת תשלום הארנונה חלה על ה"מחזיק" בנ

[14426 הורדות]

טופס 102 - דוח העסקת עובדים

טופס 102 הוא טופס בו מעביד מדווח למוסד לביטוח לאומי על סך כל המשכורת

[14057 הורדות]

טופס 1235 - דו"ח הוצאות עודפות לשנת מס

טופס 1235 נקרא גם דו"ח על הוצאות עודפות. בטופס זה חברה מדווחת למס הכנ

[12713 הורדות]

טופס 101 - כרטיס עובד

טופס 101 - כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתאום מס על ידי המעביד. ממולא על י

[11719 הורדות]

ירושלים - בקשה לרשיון לרוכלות

מכירת אבטיחים, ארבעת המינים, אגרות ברכה וכיו"ב.

[11122 הורדות]

ירושלים - בקשה לקבלת היתר להצבת מתקנים ברחוב

מיוד למבקש להוציא ולהציב מחוץ לבית העסק שולחנות וכיסאות, מקרר ואו

[10759 הורדות]

טופס 2542 - בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור

טופס 2542 - בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור.

[9988 הורדות]

בקשה לאישור להעברת גופה לקבורה בישראל

בן משפחה הרוצה להעביר נפטר לקבורה בישראל יוכל לעשות זאת רק אם חלפו

[9943 הורדות]

דוח תקופתי של אפוטרופוס על חסוי

דיווח כספי-תקציבי של האפוטרופוס.

[9848 הורדות]

טופס 106 - אישור ניכוי מס הכנסה ממשכורת

טופס 106 הוא טופס של רשות המיסים שעל המעביד למלא עבור כל עובד בתום כ

[9741 הורדות]

שטר מכר

התעודה מאשרת ומעידה על העברת זכות, קניין או בעלות של נכס מבעליו לב

[9253 הורדות]

בקשת רישיון לעריכת אסיפה/תהלוכה

הרוצים לארגן אסיפה או תהלוכה חיבים לקבל רישיון ממפקד המחוז של המש

[9064 הורדות]

שטר העברת זכות שכירות

שטר העברת זכות שכירות.

[8792 הורדות]

טופס 2421 - הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק

טופס 2421 - הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק.

[8714 הורדות]

טופס 1301 - דו"ח הכנסות שנתי ליחיד בארץ ובחו"ל

דו"ח שנתי על הכנסותיו של יחיד מוגש באמצעות טופס 1301. הטופס מתאים לכל

[8484 הורדות]

טופס 135 - דו"ח שנתי מקוצר

טופס 135 של מס הכנסה הינו דוח שנתי לשכירים, באמצעותו ניתן לבקש החזר

[8399 הורדות]

טופס 119 - בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע

טופס 119 מיועד ליחיד תושב ישראל הזכאי לתואר אקדמי ראשון ואשר סיים א

[8341 הורדות]

תיק מנהל בית הספר

תיק מנהל בית הספר.

[8300 הורדות]

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

זכאי להירשם כל מועמד שהוא בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד לה

[7633 הורדות]

בקשה לרישיון אלחוט בכלי שיט

בקשה לרישיון אלחוט בכלי שיט.

[7625 הורדות]

טופס הרשמה לגיוס למשטרה

טופס הרשמה לגיוס למשטרה.

[7376 הורדות]

טופס 116 - בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס

טופס 116 - בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס, מדינת ישראל / האוצר

[7117 הורדות]

תל אביב - בקשה להתקנת שלט או מודעה

תנאים לקבלת רשיון שילוט: * לאחר אישור הבקשה וקביעת תנאיה, יימסר למ

[6940 הורדות]

בקשה להארכת רישיון ישיבה/להחלפת סוג האשרה

המעסיק מבקש להעניק לעובד הזר עבורו מוגשת הבקשה רשיון ישיבה מסוג ב1

[6848 הורדות]

טופס 480 - תביעה לקצבת זקנה

בקשה לקבלת קצבת זקנה לתושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.

[6818 הורדות]

בקשה לרשיון לכלי ירייה/החלפה/שינוי יעוד/הוספה/חידוש

לפני קבלת הרישיון יש לוודא עמידה בתבחינים השונים לכל אחת מהבקשות

[6776 הורדות]

טופס 8, תקנה 6 - הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום

הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום: "האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מ

[6759 הורדות]

טופס אישור למורה מרכז מקצוע בחט"ב, כא"ב חיפה

טופס מטעם מנהל/ת בי"ס- הצעה לאשר מורה כמרכז מקצוע.

[6628 הורדות]

תצהיר סיום בניה

יש להצהיר כי גודל וצורת המבנה אינם חורגים מגודל וצורת המבנה המופי

[6167 הורדות]

ירושלים - ארנונה - הרשאה לחיוב חשבון

הרשאה לחיוב חשבון ארנונה בהוראת קבע - עיריית ירושלים.

[6141 הורדות]

טופס 8 - כתב ערבות לתפקיד כונס זמני/נאמן/מפרק חברה

טופס 8 - כתב ערבות לתפקיד כונס חברה - משמש למצבים שונים בהם נדרשת הפ

[6067 הורדות]

שאלון למועמד להתנדבות במשמר האזרחי

שאלון למועמד להתנדבות במשמר האזרחי.

[5896 הורדות]

מנהל מקרקעי ישראל - הצהרה על היעדר חריגות בנייה

הצהרה על היעדר חריגות בנייה.

[5831 הורדות]

תל אביב - אישור וטרינרי לעיקור כלבים

אישור וטרינרי לעיקור כלבים - עיריית תל אביב.

[5795 הורדות]

טופס

[5767 הורדות]

טופס 337 - תיקונים ושינויים בכלי טיס, מנוע כלי טיסת פרופלור או אביזר.

טופס 337 - תיקונים ושינויים בכלי טיס, מנוע כלי טיסת פרופלור או אביזר.

[5763 הורדות]

בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת הזהות

יש לצרף לבקשה את תעודת הזהות הנוכחית. התהליך אינו כרוך בתשלום. רש

[5754 הורדות]

הצהרת נפגע/ת עבירה

נפגע עבירה זכאי למסור הצהרה על כלל הנזקים שנגרמו לו בשל העבירה (לר

[5651 הורדות]

אישור יהדות ליהודי אתיופיה

אישור יהדות לעולים מאתיופיה.

[5551 הורדות]


 

כל התגיות

1235    1301    1824    1833    1848    1863    2542    40ג    40ד    40ה    5015    5025    5400    6101    מאסר    מאיץ    מנהל    מנהל מקרקעי ישראל    מנהל עבודה    מנהל שירותי המזון הארצי    מנהל השירותים הוטרינריים    מנוח    מס    מס הכנסה    מענק    מענק לימודים    מעצר    מעבדה    מפקח    מרשם האוכלוסין    מרכז מידע ופניות    משמר אזרחי    משק החשמל    משרד המשפטים    משרד המדע התרבות והספורט    משרד האוצר    משרד הפנים    משרד הקליטה    משרד הרווחה    משרד התעשייה המסחר והתעסוקה    משרד התקשורת    משרד התחבורה    משרד החלקאות    משרד החינוך    משרד הבריאות    משרד הבינוי והשיכון    משרד הביטחון    משטרה    משכירים    מתנדב    מתיל ברומיד    מזון    מזונות    מזכירויות    מחלקת מיסים    מחלקת תעסוקה    מחלקת תפקידים מיוחדים    מבקר המדינה    מגורים    מדור סמים ופשמ"א    מדור שומה    מהנדס    מהנדס העיר    מוצא    מורה מרכז    מורות    מורים    מושחת    מודעה    מוות    מוכרים    מכירה    מכירה פומבית    מינהל האוכלוסין    מינהל ההנדסה    מינהל הכספים    מיסוי מקרקעין    מיסים    אם נושאת    אסיפה    אסיר    אפוטרופוס    ארנונה    ארנונה כללית    אשרת כניסה    אשרה    אתיופים    אתיופיה    אזרחות    אחוזי נכות    אבוד    אבידה    אגף מניעת רעש וקרינה    אגף ספקטרום אלקטרומגנטי    אגף המרשם והסדר המקרקעין    אגף המודיעין    אגף הפיקוח    אגף השומה והגבייה    אגף השיקום    אגף ההנדסה    אגרת בקשה    אגרה    אגודה שיתופית    אדריכל    אימוץ    אישר עיקור    אישור    אישור יהדות    איתור    איחור    נפגע    נפגע עבודה    נפגעים    נציב תלונות הציבור    נשק    נשיאת עוברים    נגנב    נהג    נוסע    נכס    נכות    ניטור קרינה    ניכוי    ניכוי מס    ניכויי מס    סניגור    סניגור ציבורי    סעיף 4    ספח    סחורה    סודיות רפואית    סימן מסחרי    סימני מסחר    סיעוד    סיעודי    ענף ראשי    ענפי משנה    ענפי בניה    ענפים ראשיים    עסק    ערבות    עזבון    עבודה    עבירה    עדכון    עדכון פרטים    עורך דין    עולים    עובר זר    עובד סוציאלי    עובד זר    עובדת סוציאלית    עיקור    עיריית    עיריית ירושלים    עיוור    פנסיה    פנקס העובדים הסוציאליים    פנקס הקבלנים    פקודת החברות    פקיד שומר    פקיד שומה    פרטי בוחר    פרטים    פרוטוקול ועדה רפואית    פרישה    פשיטת רגל    פטור    פטירה    פג תוקף    פדיון    פונדקאות    פוריות    פיצוי    פיקוח    פיקוח אלקטרוני    צלילה    צו קיום    צו ראשון    צוואה    ציוד אלחוטי    קנייה    קצבת    קצבה    קצובת נסיעה    קצין הכספים    קבלן    קבלנים    קבלת מידע    קבורה    קונים    קופת חולים    קופת גמל    קורס    קיצבה    קידושין    רנטגן    רעננה    רפואי    רשם סימני המסחר    רשם קבלנים    רשם לענייני ירושה    רשם המקרקעין    רשם העובדים הסוציאליים    רשם החברות    רשות מקומית    רשות המיסים    רשות האוכלוסין וההגירה    רשות התעופה האזרחית    רשיון    רשיון נשק    רשיון עסק    רשיון רוכלות    רשיון לעריכת    רשיון כלב    רשיון ישיבה    רשיון ייצור חשמל    רחוב    רדיואקטיבי    רואי חשבון    רוכלות    רכז מקצוע    רכבת    רכבת ישראל בע"מ    רישיון אלחוט    רישיון קבורה    ריתמיקה    שאלונים    שאירים    שם    שר הפנים    שלט    שלום עולם    שטר מכר    שטח מגרש    שבב    שותפות    שוכרים    שכיר    שכירות    שימוש למסחר    שינוי    שינוי פרטים    שינוי שם    שינוי המחזיק בנכס    שינוי יעוד    שינויים    שירותי חירום ותפקידים מיוחדים    שירותי בריאות הציבור    תמצית רישום    תאונת עבודה    תאונת דרכים    תאונה    תאונות עבודה    תעודת מעבר    תעודת מקצוע    תעודת עיוור    תעודת פטירה    תעודת לקוי ראייה    תעודת לידה    תעודת זהות    תפקידים מיוחדים    תצהיר סיום בניה    תקנה 6ב    תקנה 8    תקנות הרוקחים    תקנות החומרים המסוכנים    תשלום    תל אביב    תלונה    תחנת אלחוט    תהלוכה    תואר אקדמי    תוכנית בנין עיר    תיק מנהל    תיקון    תיקונים    לקוי ראייה    לשכת רישום המקרקעין    לשכת גיוס    לשכת המנהל הכללי    טאבו    טופס 101    טופס 102    טופס 106    טופס 1235    טופס 1301    טופס 135    טופס 250    טופס 2542    טופס 355    טופס 480    טופס 5015    טופס 5025    טופס 5400    טופס 6101    טופס פנייה    טופס הסכמת האסיר    טכנאי    טיפול    טיפול רפואי    זקנה    זרע    זוכים    זכות קניין    זימון    חסוי    חריגות בניה    חשמל    חשבון בנק    חלוקת הון    חלוקה    חטיבת ביניים    חברות הקדישא    חדש    חו"ל    חומר רפואי    חופש    חופה    חופות    חוק    חוק השבת    חוק רישוי עסקים    חוק שירות המדינה    חוק חופש המידע    חוק האפוטרופסות    חוק העובדים הסוציאליים    חוק השבות    חוק הבחירות לכנסת    חוק הכשרות המשפטית    חוק כלי ירייה    חוזה    חיסון    חיפה    חידוש    חידוש רשיון    חיוב חשבון    בנק    בעל רשות    בעלות משותפת    בקשה לתשלום    בקשה להבחן    בדיקות מזון    בדיקות כימיות    בירור    בית ספר    בית עלמין    בית כלא    ביטול    ביטוח    ביטוח נפגעי עבודה    ביטוח לאומי    גננות    גנוב    גזברות    גימלאות    גימלה    גיוס    דמי לידה    דמי חופשה    דמי ביטוח    דרכון    דו"ח הכנסות    דו"ח כספי    דיאטן    דיאטנים    דיאטנית    דירה    דיווח    המפקח הארצי על הבחירות    המשרד לאיכות הסביבה    המשרד להגנת הסביבה    המחלקה לאיכות הסביבה    המחלקה לענייני קבורה    המחלה למעבדות    המוסד לביטוח לאומי    המינהל לרישוי    המינהל לשירותי חירום    המידע,    הארכה    האגף לאכיפה עירונית    האגף לרישוי מקצועות רפואיים    האגף לרישוי עסקים    האגף לגביית ארנונה    האגף לגביית ארנונה ואגרת מים    האגף לגביית אגרות ודמי שירותים    האופטרופוס הכללי    האוצר    הנחה    הנחה בארנונה    הנדסאי    הנהלת בתי המשפט    הסנגוריה הציבורית    הספקה    העסקת עובדים    העברת ארנונה    העברת זכות שכירות    העברת זכויות    העברת גופה    העברה    הצטרפות    הצבת מתקנים    הקלה במס    הקטנה    הרשאה    הרשות לשירותים ציבוריים    הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית    הרשות הארצית לשירותי דת    הרב הראשי    הרבנות הראשית    השבת אבידה    השירות לעיוור    התאזרחות    התנדבות    הלבנת הון    החלפה    החזקת כלב    החזר מס    הון מניות    הוצאות נסיעה    הוצאות עודפות    הוראת קבע    הורים    הורים מיועדים    הולך רגל    הוועדה למתן אישורים לעריכת חופות    הכנסה    הכרה    היתר    היתר זמני    היתר בנייה    היחידה לאגרות שלטים ופרסום    ועדת האישורים להסכם לנשיאת עוברים    ועדת הבחינות    ועדה רפואית    ועדות רפואיות    וטרינר    וטרינרי    ויתור    ויתור סודיות    ויזה    כרטיס עובד    כתב ערבות    כתב התנגדות    כתב התחייבות למעסיק    כתובת    כלב    כלבת    כלבים    כלי שיט    כלי שייט    כלי טיס    כלי יריה    כלי ירייה    כושר אווירי    כוח שבות    כימיה    כיול    יצור נשק    יצור כלי יריה    ירושלים    ירושלים,    ירושה    ילדים    ייצור חשמל   Bookmark and Shareטפס אישה טפס טוב

תפריט
תנאי שימוש
RSS
צור קשר
הוסף טופס
אודות
רשימה מהירה
טפסים חדשים
טפסים מבוקשים
מאגר הטפסים הישראלי


Links
Hottest News
גימטריה
מחקר וארכיון חדשות
Medical 2.0 Index
מחשבון מע"מ לחשבונית
ממיר מספרים לטקסט
צימצום טורי טוטו


Bookmark and Share


Coded by Cnaan Aviv of Underdog Projects © Copy Rights 2009 Underdog Projects| Contact Us

מאגר הטפסים הישראלי, טופס 17, טופס 101, טופס ממשלתי, טופסי מכס, הורדת טופס, הורדת טפסים, טופס 119, טופס 106, טופס יפוי כוח, טופס 102, טופס 1213, טופס 163, טופס 161, טופס בקשה לדרכון, טופס טוטו