מאגר הטפסים הישראלי

כל הטפסים, כל החוזים, כל הרשימות - במקום אחד
הורד טפסים, טפסי הרשמה, טופס 101, טופס 17, מס הכנסה, ביטוח לאומי

[5831], חריגות_בניה, מנהל_מקרקעי_ישראל, קונים, מוכרים, נכס, שטח_מגרשהצהרה על היעדר חריגות בנייה.מנהל מקרקעי ישראל - הצהרה על היעדר חריגות בנייה
[3361], משרד_הפנים, מינהל_האוכלוסין, אשרת_כניסה, כתב_התחייבות_למעסיק, עובר_זר, סיעודי, סיעודהעובד הזר יועסק אך ורק בעבודה עבורה הוא קיבל את הרישיון ולא יעבוד אצל מעסיק אחר או בעבודה אחרת, אלא באישור משרד הפנים.מתן אשרת כניסת לישראל מסוג ב/ו סיעודי
[5551], אישור_יהדות, אתיופים, הרב_הראשי, אתיופיה, עוליםאישור יהדות לעולים מאתיופיה.אישור יהדות ליהודי אתיופיה
[4489]ביטוח_לאומי, רשות_המיסים, , מס_הכנסה, נכות, אחוזי_נכות, ועדה_רפואיתטופס 169/א'. בטופס זה יפורטו הפגימות והליקויים הרפואיים בגינם נתבעת הנכות.קביעת אחוזי נכות לצורכי מס הכנסה
[4335], אישור, רעננה, רשם_המקרקעין, טאבו, אגף_ההנדסה, מדור_שומהבהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), התשמ"א- 1981- כל העברה של נכס בפנקסי המקרקעין או כל פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות בנכס תירשם רק לאחר הצגת תעודה המעידה על תשלום כל החובות ביחס לאותו נכס וכי  שולמו כל הסכומים המגיעים כהיטל השבחה  עד ליום מתן התעודה.רעננה - בקשת אישור לרשם המקרקעין - טאבו
[3764], ארנונה, הנחה, מגורים, רעננה, מחלקת_מיסים, הנחה_בארנונההנחות בארנונה ניתנות לתושבי העיר בשיעור המרבי שהחוק מאפשר ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) התשנ"ג 1993, שאומצו ואושרו בהחלטות מועצת עיריית רעננה.רעננה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
[4099], בנק, ארנונה, חיוב_חשבון, רעננה, הוראת_קבעהוראת קבע לחיוב חשבון לארנונה.רעננה - הוראת לחיוב חשבון לארנונה
[7633], משרד_הרווחה, עובד_סוציאלי, עובדת_סוציאלית, פנקס_העובדים_הסוציאליים, חוק_העובדים_הסוציאליים, רשם_העובדים_הסוציאלייםזכאי להירשם כל מועמד שהוא בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח – 1958, וכל מועמד שהוא בעל תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה / בי"ס ללימודי עבודה סוציאלית בחו"ל, והשר הכיר במוסד או בביה"ס לאחר התיעצות עם המועצה לעבודה סוציאלית. יש לצרף צילום ת.ז, אישור מקורי המעיד על זכאות לתואר או תעודה מקורית המעידה על סיום לימודי עבודה סוציאלית, או לחילופין העתק נאמן למקור של אחד ממסמכים אלו חתום ע"י נוטריון ולא ע"י האוניברסיטה בלבד, קבלה של בנק הדואר על תשלום אגרת הרישום על סך של 226 ₪, לפקודת גזברות משרד הרווחה מס' חשבון 032170 מס' סניף 001. (את הקבלה מקבלים בסניפי בנק הדואר).רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
[3914], משרד_הבריאות, שירותי_בריאות_הציבור, המחלה_למעבדות, מעבדה, הכרה, פוריות, זרעשאלון למעבדות לבדיקת פוריות הזרע המבקשות הכרה.שאלון למעבדות לבדיקת פוריות הזרע המבקשות הכרה
[4284], משרד_הבריאות, שירותי_בריאות_הציבור, המחלה_למעבדות, כימיה, מעבדה, הכרה, בדיקות_מזון, בדיקות_כימיות, מנהל_שירותי_המזון_הארצי, מזון, שאלוניםשאלון למעבדות המבקשות הכרה בהתאם ל"מבחנים להכרת מעבדות לבדיקות כימיות של מזון".שאלון למעבדות המבקשות הכרה בהתאם ל"מבחנים להכרת מעבדות לבדיקות כימיות של מזון"
[5896], משטרה, משמר_אזרחי, התנדבותשאלון למועמד להתנדבות במשמר האזרחי.שאלון למועמד להתנדבות במשמר האזרחי
[4086]שלום_עולםטופס שלוםשלום
[9253], משרד_המשפטים, מנהל_מקרקעי_ישראל, אגף_המרשם_והסדר_המקרקעין, לשכת_רישום_המקרקעין, שטר_מכר, זכות_קנייןהתעודה מאשרת ומעידה על העברת זכות, קניין או בעלות של נכס מבעליו לבעלים חדשים. שטר המכר הכרחי לצורך רישום נכס בטאבו על שם הבעלים החדשים. שטר מכר מהווה הוכחה שהזכות או הזכויות בנכס הועברה לרשות הבעלים החדשים והוא יכול לממש אותה.שטר מכר
[8792], משרד_המשפטים, מנהל_מקרקעי_ישראל, העברת_זכות_שכירות, אגף_המרשם_והסדר_המקרקעין, לשכת_רישום_המקרקעין, שוכרים, משכיריםשטר העברת זכות שכירות.שטר העברת זכות שכירות
[6167], מנהל_מקרקעי_ישראל, תצהיר_סיום_בניה, מהנדס, אדריכל, מגוריםיש להצהיר כי גודל וצורת המבנה אינם חורגים מגודל וצורת המבנה המופיעים בתכנית הבנייה שאושרה ע"י מינהל מקרקעי ישראל, וכי הבנייה בוצעה במדוייק עפ"י תכנית הבנייה ואינה חורגת מהמותר עפ"י תכנית בנין עיר שצויינה בהסכם פיתוח.תצהיר סיום בניה
[5005], בנק, ארנונה, חיוב_חשבון, הוראת_קבע, תל_אביב, עדכון_פרטים, מינהל_הכספים, האגף_לגביית_ארנונה, 1863מסמך 1863. חיוב הארנונה ינוכה בשישה תשלומים דו-חודשיים צמודי מדד. אגרת המים תנוכה בהתאם למועדי קריאת מד המים. ההוראה ניתנת לביטול בהודעה בכתב לבנק ולעיריית תל אביב יפו, והיא תיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק, וכן ניתנת לביטול על פי הוראת כל דין.תל אביב - ארנונה - הצטרפות לתשלום בהוראת קבע בבנק/עדכון פרטים
[14426], ארנונה, תל_אביב, מינהל_הכספים, האגף_לגביית_ארנונה, שינוי_המחזיק_בנכס, העברת_ארנונה, חוזה, 1824, שכירות, מכירה, קנייהמסמך 1824. על פי פקודת העיריות, חובת תשלום הארנונה חלה על ה"מחזיק" בנכס. טופס זה מיועד להגשת בקשה לחילופי דיירים ("מחזיקים בנכס").תל אביב - ארנונה - הצהרה בדבר שינוי המחזיק בנכס
[5795], תל_אביב, וטרינרי, עיקור, אישר_עיקור, כלבים, וטרינראישור וטרינרי לעיקור כלבים - עיריית תל אביב.תל אביב - אישור וטרינרי לעיקור כלבים
[4838], נכס, רשם_המקרקעין, טאבו, תל_אביב, מינהל_הכספים, העברת_זכויות, 1848, האגף_לגביית_ארנונה_ואגרת_מים, 324מסמך 1848. לקבלת אישור להעברה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), יש: * להציג העתק חוזה ונסח רישום עדכני. * לשלם במזומן או בהמחאה בנקאית בלבד (ולא באמצעות כרטיס אשראי) את כל החובות לעירייה לתקופת תוקפה של התעודה. * לדווח על פרטי המעביר או המוכר: שם, מס' זהות, כתובת וטלפון.תל אביב - בקשה לקבלת אישור לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס
[4260], עסק, ארנונה, הנחה, הנחה_בארנונה, תל_אביב, מינהל_הכספים, האגף_לגביית_ארנונה_ואגרת_מים, ארנונה_כללית, 1833מסמך 1833. בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק.תל אביב - בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק
[4541], עסק, חוק_רישוי_עסקים, תל_אביב, רשיון_עסק, היתר_זמני, מינהל_ההנדסה, האגף_לרישוי_עסקיםבקשה לרשיון עסק/היתר זמני.תל אביב - בקשה לרשיון עסק או היתר זמני
[6940], ארנונה, תל_אביב, האגף_לגביית_אגרות_ודמי_שירותים, היחידה_לאגרות_שלטים_ופרסום, שלט, מודעה, אגרהתנאים לקבלת רשיון שילוט: * לאחר אישור הבקשה וקביעת תנאיה, יימסר למבקש פירוט השלטים שאושרו ומידותיהם ושובר לתשלום האגרה. * הרשיון יהיה בר תוקף רק לאחר תשלום האגרה והטבעת חותמת הקופה המאשרת תשלום אגרת השילוט. * התקנת השלט המבוקש תהיה רק לאחר הסרת השילוט הקיים ו/או כל שלט קודם שאינו תואם את הבקשה, לרבות הסרת ארגזי תאורה, אביזרי חיבור חשמל ואביזרים נלווים, ותיקון פני הקירות נושאי השילוט.תל אביב - בקשה להתקנת שלט או מודעה
[4614], זקנה, גימלה, חוק_שירות_המדינה, גימלאות, קיצבה, פנסיהלפי חוק שירות המדינה.תביעה לגימלה
[8300], בית_ספר, מנהל, מפקח, תיק_מנהל, מוריםתיק מנהל בית הספר.תיק מנהל בית הספר
[4519], משטרה, הלבנת_הון, אגף_המודיעין, מחלקת_תפקידים_מיוחדים, מדור_סמים_ופשמ"איש להשיב על כל אחד מפרטי טופס הדיווח, ולכל פריט בטופס יש למסור את מלא המידע הרלוונטי לפריט; היה והמדווח נמנע מלמסור דיווח לגבי פריט מבין פריטי הטופס מסיבה כלשהי, על המדווח לציין מפורשות בסעיף 4 לטופס, איזה מפרטי המידע לא דווח והסיבה לאי דיווחו. חוסר מקום בטופס למילוי מלא המידע הנדרש בפריט מסוים, אינו פוטר את המדווח ממסירת מידע מלא לאותו הפריט. במקרה כאמור, על המדווח להשלים את המידע על דף נפרד שיימסר במצורף לטופס הדיווח. במידה ויש קושי בהבנת הנדרש למילוי הטופס, ניתן לבקש הבהרה וסיוע משוטר בצוות הלבנת הון במספרי הטלפון או הפקס המצוינים בטופס ו/או כפי שימסרו למדווח מידי היומנאי או מוקד 100 בתחנה. ראה שוטר בצוות הלבנת הון שהדיווח אינו מלא, רשאי הוא לבקש מהמדווח להשלים פרטי דיווח החסרים בטופס ככל הידוע לו.טפס דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א)(1) חוק איסור הלבנת הון
[4413], משרד_הבינוי_והשיכון, רשם_קבלנים, ענפי_משנה, ענפי_בניה, ענפים_ראשייםרשם הקבלנים- רשימת ענפים ראשיים וענפי משנה.טבלת ענפי בנייה
[5767]טופס
[3370]קורסתעודת מקצוע פקידותטופס
[11719]עבודה, 101, טופס_101, מיסים, רשות_המיסים, כרטיס_עובד, טופס 101 - כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתאום מס על ידי המעביד. ממולא על ידי כל עובד עם תחילת עבודתו ובתחילת כל שנת מס.טופס 101 - כרטיס עובד
[14057]ביטוח_לאומי, , 102, טופס_102, העסקת_עובדים, דמי_ביטוחטופס 102 הוא טופס בו מעביד מדווח למוסד לביטוח לאומי על סך כל המשכורת והניכויים וההפרשות לדמי ביטוח לאומי ובריאות שבוצעו עבור העובדים מידי חודש. בעת הדיווח, על המעביד לצרף תשלום עבור הניכויים המדווחים בטופס. את התשלום יש לבצע לא יאוחר מה-15 בחודש שלאחר חודש המשכורת שהסתיים.טופס 102 - דוח העסקת עובדים
[9741]רשות_המיסים, , 106, טופס_106, מס_הכנסה, ניכוי_מסטופס 106 הוא טופס של רשות המיסים שעל המעביד למלא עבור כל עובד בתום כל שנת מס. בטופס מדווח המעביד על סך התשלומים (משכורת), ניכויים וזיכויים לעובד בשנת המס המדווחת. עובד או עצמאי המגיש דו"ח שנתי למס הכנסה נעזר בנתונים המצוינים בטופס 106 ועליו לצרף את הטופס לדו"ח השנתי.טופס 106 - אישור ניכוי מס הכנסה ממשכורת
[7117]מיסים, מס_הכנסה, ניכוי, האוצר, ניכויי_מס, מסטופס 116 - בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס, מדינת ישראל / האוצר אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעיןטופס 116 - בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס
[8341]רשות_המיסים, , מס_הכנסה, 40ג, 40ד, 40ה, הקלה_במס, תואר_אקדמי, תעודת_מקצועטופס 119 מיועד ליחיד תושב ישראל הזכאי לתואר אקדמי ראשון ואשר סיים את לימודיו בשנת 2007 ואילך, והוא יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת החל מהשנה העוקבת, עד שלוש שנים.טופס 119 - בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע
[12713]רשות_המיסים, , מס_הכנסה, 1235, טופס_1235, הוצאות_עודפותטופס 1235 נקרא גם דו"ח על הוצאות עודפות. בטופס זה חברה מדווחת למס הכנסה על הוצאות עודפות בחברה לשנת המס המדווחת. חברה בע"מ חייבת בתשלום מקדמות מס בשיעור של 45% מגובה ההוצאות העודפות.טופס 1235 - דו"ח הוצאות עודפות לשנת מס
[8485]רשות_המיסים, , מס_הכנסה, 1301, טופס_1301, דו"ח_הכנסותדו"ח שנתי על הכנסותיו של יחיד מוגש באמצעות טופס 1301. הטופס מתאים לכל אוכלוסיית הנישומים. מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו יכלול בדוח גם דיווח על הכנסות פטורות ממס. שכירים רשאים להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיהם ולבקש החזר מס על גבי טופס ‎135. עובד שכיר יעזר בעת מילוי טופס 1301 בנתונים שבטופס 106 שקיבל מהמעסיק ויצרף את טופס 106, בעת הגשת טופס 1301 למס הכנסה.טופס 1301 - דו"ח הכנסות שנתי ליחיד בארץ ובחו"ל
[8399]רשות_המיסים, , מס_הכנסה, 135, טופס_135, החזר_מסטופס 135 של מס הכנסה הינו דוח שנתי לשכירים, באמצעותו ניתן לבקש החזר מס ממס הכנסה. טופס 135 נועד לנישומים מסוימים, ביניהם שכירים, הרשאים למלאו במקום טופס 1301 המורכב יותר למילוי.טופס 135 - דו"ח שנתי מקוצר
[3685], מס_הכנסה, מיסוי_מקרקעין, שכיר, מוות, פקיד_שומר, מענק, פרישה, קופת_גמל, ביטוחטופס 161 - טופס שעל המעביד להגיש לפקיד השומה כאשר הוא משלם פיצויי פיטורים. בטופס נרשמים פירוט חישוב הפיצויים, וסכומי הפיצויים ששולמו לעובד בכל אחת מהדרכים לביצוע תשלום זה: תשלום במזומן, העברת בעלות על פוליסת ביטוח מנהלים או שחרור כספים בקופת גמל.טופס 161 - הודעת מעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות
[8714], מס_הכנסה, מיסוי_מקרקעין, בעלות_משותפת, בנק, חשבון_בנק, משרד_האוצר, פקיד_שומה, עסקטופס 2421 - הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק.טופס 2421 - הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק
[9988], מס_הכנסה, 2542, טופס_2542, מיסוי_מקרקעין, פטור, הקטנה, ניכויטופס 2542 - בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור.טופס 2542 - בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור
[5763], משרד_התחבורה, רשות_התעופה_האזרחית, כושר_אווירי, כלי_טיס, תיקונים, שינוייםטופס 337 - תיקונים ושינויים בכלי טיס, מנוע כלי טיסת פרופלור או אביזר.טופס 337 - תיקונים ושינויים בכלי טיס, מנוע כלי טיסת פרופלור או אביזר.
[6818]ביטוח_לאומי, , 480, טופס_480, קצבת, קצבה, זקנה, שאיריםבקשה לקבלת קצבת זקנה לתושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.טופס 480 - תביעה לקצבת זקנה
[3055]ביטוח_לאומי, , קצבת, קצבה, 5015, טופס_5015, ילדים, מענק_לימודיםהטופס מיועד להורה גרוש, רווק, אלמן,להורה החי בנפרד מבן-זוגו, עגונה,עולה חדש הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ולכל הורה שזכאי למענק ולא קיבל אותו.טופס 5015 - מענק לימודים להורה זכאי עבור ילד בין גיל 6-14
[3686]ביטוח_לאומי, , קצבת, קצבה, ילדים, 5025, טופס_5025, העברההטופס מיועד למבוטחים שאינם מקבלים קצבת ילדים וכן במקרים בהם ילד/ים עוברים מהורה להורה או מהורה לאפוטרופוס/ ממונה.טופס 5025 - תביעה אישית לקצבת ילדים
[3077]ביטוח_לאומי, , 5400, טופס_5400, מזונות, בקשה_לתשלוםתביעה לאישה שבידה פסק דין למזונות ומבקשת לקבל את התשלומים ישירות מהמוסד מאחר והחייב אינו משלם לה אותם באופן ישיר. הטופס הינו למסירה אישית בסניף בלבד בצירוף המסמכים הנדרשים.טופס 5400 - בקשה לתשלום על פי חוק המזונות
[2951]ביטוח_לאומי, , 6101, טופס_6101, שכירטופס 6101 - דו"ח רב שנתי המשמש לפתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי ולהודעה על שינויים.טופס 6101 - דוח רב שנתי לפי תקנות רישום ותקנות בדבר גביית דמי ביטוח
[6067], 8, ערבות, כתב_ערבות, פשיטת_רגל, פקודת_החברותטופס 8 - כתב ערבות לתפקיד כונס חברה - משמש למצבים שונים בהם נדרשת הפקדת ערובה ביד הכונס הרשמי להבטחת מילוי התחייבויות בעל תפקיד, הפועל מטעם/לצד הכונס הרשמי.טופס 8 - כתב ערבות לתפקיד כונס זמני/נאמן/מפרק חברה
[6759], 8, 6, הון_מניות, ביטול, רשם_החברות, חלוקת_הוןהודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום: "האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות". טופס זה משמש לדיווח לרשות התאגידים - רשם החברות על החלטת החברה. במסגרת הטופס יש לתאר את סוגי המניות, כמותם וסכומם, המרכיבים את ההון שבוטל. מניות אלו יבוטלו מתוך סך ההון המניות הרשום שדווח לרשות התאגידים - רשם החברות. רק נושא משרה בחברה (כאמור בסעיף 39 לחוק) מוסמך לחתום על טופס דיווח זה.טופס 8, תקנה 6 - הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום
[3686]ביטוח_לאומי, , 355, טופס_355, דמי לידה, דמי חופשה, אימוץ, תשלוםתביעה לתשלום דמי לידה עבור שכיר/ה או עצמאי/ת המועסק/ת בישראל שיצא/ה לחופשת לידה או מי שאימץ ילד שלא מלאו לו 10 שנים ושהפסיק את עבודתו לרגל האימוץ.טופס T355 - טופס תביעה לתשלום דמי לידה
[6628], משרד_החינוך, חטיבת_ביניים, מורה_מרכז, רכז_מקצוע, חיפהטופס מטעם מנהל/ת בי"ס- הצעה לאשר מורה כמרכז מקצוע.טופס אישור למורה מרכז מקצוע בחט"ב, כא"ב חיפה
[4393], מבקר_המדינה, טופס_פנייהטופס פנייה אל משרד מבקר המדינה.טופס פנייה אל משרד מבקר המדינה
[3110]המוסד_לביטוח_לאומי, ביטוח_נפגעי_עבודה, עבודה, ביטוח_לאומי, טיפול_רפואי, נפגע_עבודהטופס למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה (בל / 250)טופס למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה (בל / 250)
[3355], נציב_תלונות_הציבור, תלונהלפני מילוי הטופס אנא עיין במדריך למתלונן - http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_guide_index.aspטופס להגשת תלונה לנציב תלונות הציבור
[4615], רכבת, רכבת_ישראל_בע"מ, פיצוי, איחור, לשכת_המנהל_הכלליגין איחור של למעלה מחצי שעה הפיצוי נקבע להיות כרטיס נסיעה אחד, ובגין איחור של למעלה משעה - שני כרטיסי נסיעה.טופס בקשה לפיצוי/החזר בגין איחור רכבות
[1948]חוק, חופש, המידע,, עיריית, ירושלים,טופס במסגרת חוק חופש המידע (1998), עיריית ירושליםטופס בקשה לחוק חופש המידע בעיריית ירושלים
[3704]עבודה, , נפגע, משרד_התעשייה_המסחר_והתעסוקה, תאונת_עבודה, דיווח, תאונה, אגף_הפיקוחתאונות עבודה מחייבות דיווח אל הרשויות המוסמכות: משרד העבודה, ביטוח לאומי, קופות חולים, משטרה וכד'. מעסיק שאינו מדווח על תאונת עבודה צפוי לעונש כקבוע בחוק.טופס דיווח על תאונת עבודה
[3050], טופס_הסכמת_האסיר, פיקוח_אלקטרוני, אסיר, בית_כלא, מעצר, מאסר, פיקוחטופס הסכמת האסיר לשחרור על תנאי בפיקוח אלקטרוני.טופס הסכמת האסיר לשחרור על תנאי בפיקוח אלקטרוני
[7376], משטרה, גיוס, הצטרפותטופס הרשמה לגיוס למשטרה.טופס הרשמה לגיוס למשטרה
[4380], פטירה, צוואה, צו_קיום, מנוח, ירושה, רשם_לענייני_ירושה, זוכים, עזבוןלאחר פטירת המצווה צו קיום הצוואה נועד להצהיר כי הצוואה הינה בת תוקף משפטי מחייב. דהיינו עצם העובדה שהמנוח הותיר צוואה אינה מספיקה על מנת לפעול על פי האמור בה, אלא יש צורך בהגשת מתאימה לרשם לענייני ירושה למתן תוקף מחייב לצוואה. את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים על פיה וכן כל אדם אשר מעוניין במתן צו הקיום. תוכנו של צו קיום הצוואה הינו הצהרה למעשה כי צוואת המנוח/ה הינה בת תוקף. כוחו של צו קיום צוואה יפה כלפי כל העולם. צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק-דין.בקשת צו קיום צוואה
[9064], משטרה, אסיפה, תהלוכה, רשיון_לעריכתהרוצים לארגן אסיפה או תהלוכה חיבים לקבל רישיון ממפקד המחוז של המשטרה, אשר באזורו תתקיים האסיפה או התהלוכה המתוכננת. הרוצים לארגן אסיפה או תהלוכה – יגישו בקשה לרישיון, חמישה ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה או התהלוכה. יש להגיש את הבקשה בטופס בקשה לעריכת אסיפה או ב טופס בקשה לעריכת תהלוכה  במחוז המשטרה הנוגע בדבר. יש להגיש את הבקשה בארבעה עותקים.בקשת רישיון לעריכת אסיפה/תהלוכה
[4053], תעודת_פטירה, משרד_הפנים, מרשם_האוכלוסין, תעודת_לידה, תמצית_רישוםבקשה למתן תעודת לידה, תמצית רישום או תעודת פטירה.בקשה למתן תעוד ממרשם האוכלוסין
[3291], משרד_הפנים, אשרת_כניסה, עובד_זר, מתנדב, ויזהבקשה מטעם המעסיק לקבלת אשרת שהות בארץ לעובד, עבור עבודה בשכר/שלא בשכר.בקשה לאשרת מתן כניסה לישראל עבור עובד
[3298], חופה, קידושין, חופות, אישור, הוועדה_למתן_אישורים_לעריכת_חופות, הרבנות_הראשיתבקשה לאישור עריכת חופה וקידושין.בקשה לאישור עריכת חופה וקידושין
[9943], קבורה, מוות, פטירה, תעודת_פטירה, חו"ל, העברת_גופהבן משפחה הרוצה להעביר נפטר לקבורה בישראל יוכל לעשות זאת רק אם חלפו פחות מ- ‎30 יום או שחלפה לפחות שנה מתאריך הפטירה.בקשה לאישור להעברת גופה לקבורה בישראל
[4166], פונדקאות, נשיאת_עוברים, ועדת_האישורים_להסכם_לנשיאת_עוברים, הורים, אם_נושאת, הורים_מיועדיםבקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים תוגש לוועדת האישורים בצירוף מסמכים אלה: (1) הצעה להסכם לנשיאת עוברים; (2) חוות דעת רפואית בדבר אי היכולת של האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון, או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה; (3) חוות דעת רפואית בדבר התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים להסכם; (4) הערכה פסיכולוגית בדבר התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים להסכם; (5) אישור של פסיכולוג או עובד סוציאלי כי ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, לרבות בדבר אפשרויות הורות אחרות; (6) התקשרו הצדדים להסכם לנשיאת עוברים בעקבות הסכם תיווך בשכר, יוגש ההסכם לוועדה בצירוף פרטי המתווך.ועדת האישורים תבחן את המסמכים שהוגשו לה לפי סעיף קטן (א) ותשמע את כל הצדדים להסכם; כן רשאית היא לדרוש מהצדדים כל חומר נוסף ולשמוע כל אדם אחר, כפי שתראה לנכון.בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים
[3048], משרד_החינוך, חיפה, גזברות, קצובת_נסיעה, הוצאות_נסיעה, גננות, מורות, ריתמיקהבקשה לקצובת נסיעה לגננות ומורות לריתמיקה בחיפה.בקשה לקצובת נסיעה לגננות ומורות לריתמיקה בחיפה
[3752], משטרה, חוק_חופש_המידע, קבלת_מידע, אגרת_בקשהעל פי חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, לכל אזרח ישראל או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. בקשה לקבלת מידע המצוי במשרד התמ"ת יש להגיש לממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התמ"ת ע"ג טופס. לפרט ולציין במדויק את פרטי המידע שאותו מבקשים על מנת שנוכל לאתר את המידע ולטפל בבקשה. על פי תקנות חופש המידע (אגרות), תשס"ח – 2007 והוראות התכ"ם, יש לשלם "אגרת בקשה" לקבלת מידע על סך 90 ₪ (מידע שאדם מבקש אודות עצמו וזכויותיו פטור מ"אגרת הבקשה" וכן פטור מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה ראשונות).בקשה לקבלת מידע
[15540], משרד_הפנים, מרשם_האוכלוסין, תעודת_זהות, איתור, בירור, מינהל_האוכלוסין, שם, כתובתבקשה לקבלת מידע ממרשם האוכלוסין - בקשה לאיתור כתובת או בירור שם/תעודת זהות. לכל אדם הזכות לקבל את כתובתו של אדם אחר הרשום בלשכת מרשם האוכלוסין. לכל אדם הזכות לברר את מספר תעודת הזהות או את שמו של אדם אחר הרשום בלשכת מרשם האוכלוסין.בקשה לקבלת מידע ממרשם האוכלוסין
[3554], חברות_הקדישא, רישיון_קבורה, המחלקה_לענייני_קבורה, הרשות_הארצית_לשירותי_דת, בית_עלמין, רואי_חשבוןלקבלת רישיון קבורה, עליכם לפנות למדור רישיונות קבורה במשרד הבריאות עם המסמכים הבאים: * תעודת פטירה בשלושה עותקים. * אישור מהמשטרה, במקרה של מוות לא טבעי. * תעודת זהות של הנפטר.בקשה לקבלת רשיון קבורה
[5754], משרד_הפנים, תעודת_זהות, רשות_האוכלוסין_וההגירה, אבוד, מושחת, ספח, שינוי_פרטים, גנוביש לצרף לבקשה את תעודת הזהות הנוכחית. התהליך אינו כרוך בתשלום. רשאי לקבל אזרח ישראלי או תושב הארץ מעל גיל 16.בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת הזהות
[3616], משרד_הביטחון, אגף_השיקום, ועדות_רפואיות, פרוטוקול_ועדה_רפואית, חומר_רפואיהחומר הרפואי / פרוטוקול הוועדה ישלחו לכתובת אשר תציין בטופס הבקשה.בקשה לקבלת חומר רפואי או פרוטוקול ועדה רפואית
[2929], הרשות_לשירותים_ציבוריים, חשמל, משק_החשמל, חלוקה, הספקההבקשה תוגש ע"ג הטפסים המצורפים ותכלול את כל המסמכים הנלווים הנדרשים. הבקשה תיחתם ע"י המבקש, ואם הוא תאגיד – בידי מי שהוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו. בקשה שתוגש ללא הנספחים או חלק מהם תוחזר למבקש בצירוף דרישה להשלמת המסמכים והמידע. בקשה שתוגש ללא מסמכים כנ"ל לא תטופל עד לקבלת המסמכים/מידע הנדרש ע"י הרשות. הבקשה והנספחים לה יוגשו כרוכים בכריכה קשה או בקלסר קשיח. כל נספח יתויק בחוצץ נפרד. לקלסר יצורף דיסק הכולל את הבקשה והנספחים מודפסים.בקשה לרשיון לפעילות במשק החשמל מכוח חוק משק החשמל - בקשה לרשיון חלוקה והספקה
[6776], משרד_הפנים, כלי_ירייה, שינוי_יעוד, חידוש_רשיון, רשיון_נשק, חוק_כלי_ירייה, ויתור_סודיות, המינהל_לרישוי, שירותי_חירום_ותפקידים_מיוחדיםלפני קבלת הרישיון יש לוודא עמידה בתבחינים השונים לכל אחת מהבקשות כפי שמפורט כאן: http://server103.http.co.il/~hamitvac/files/wordocs/tavchinim.pdfבקשה לרשיון לכלי ירייה/החלפה/שינוי יעוד/הוספה/חידוש
[4272], כלב, רשיון_כלב, החזקת_כלב, רשות_מקומית, שבבבקשה לרשיון החזקת כלב.בקשה לרשיון החזקת כלב
[4653], משרד_הפנים, חידוש_רשיון, המינהל_לשירותי_חירום, תפקידים_מיוחדים, רשיון, יצור_כלי_יריה, כלי_יריה, נשק, יצור_נשקבקשה לרשיון/חידוש רשיון לעסק ליצור כלי ירייה.בקשה לרשיון/חידוש רשיון לעסק ליצור כלי ירייה
[3042], סימן_מסחרי, סימני_מסחר, רשם_סימני_המסחרבקשה לרישום סימן מסחר.בקשה לרישום סימן מסחר - שירות
[4291]מהנדס, אדריכל, שותפות, קבלנים, קבלן, אגודה_שיתופית, משרד_הבינוי_והשיכון, רשם_קבלנים, פנקס_הקבלנים, ענף_ראשי, ענפי_משנה, הנדסאי, טכנאי, מנהל_עבודהמיועד לשותפות או אגודה שיתופית המעוניינים להירשם כקבלן על פי חוק.בקשה לרישום שותפות בפנקס הקבלנים
[3146], סימן_מסחרי, סימני_מסחר, רשם_סימני_המסחר, בעל_רשות, סחורהבקשה לרישום רשות, בטופס שנקבע, תוגש מאת בעל הסימן ומאת הבא להירשם כבעל רשות, ותפרט, בין היתר, את - (1) היחסים בין בעל הסימן לבין הבא להירשם כבעל הרשות, לרבות מידת הבקורת של בעל הסימן על השימוש בו בידי בעל הרשות; (2) הטובין שלגביהם מתבקשת הרשות; (3) התנאים או ההגבלות שיחולו על השימוש בסימן מכוח הרשות, אם תירשם; (4) תקופת הרשות, אם נתבקש רישומה לזמן קצוב.בקשה לרישום בעל רשות לפי פקודת סימני המסחר
[7625], משרד_התקשורת, רישיון_אלחוט, כלי_שיט, כלי_שייט, אגף_ספקטרום_אלקטרומגנטי, תחנת_אלחוט, ציוד_אלחוטיבקשה לרישיון אלחוט בכלי שיט.בקשה לרישיון אלחוט בכלי שיט
[3665], חידוש_רשיון, ייצור_חשמל, רשיון_ייצור_חשמל, הרשות_לשירותים_ציבוריים, חשמלאם הבקשה היא לחידוש רשיון, יפרט המבקש את נסיבות פקיעת הרשיון, ויצרף העתק של הרשיון שלגביו מבוקש החידוש. אם הבקשה היא לשינוי ברשיון, יפרט המבקש את הנימוקים לבקשה,השינויים המבוקשים, היקפם, מהותם ומשמעותם ויצרף העתק של הרשיון שלגביו מבוקש השינוי.בקשה לרישיון ייצור חשמל
[3233], סניגור, סניגור_ציבורי, משרד_המשפטים, הסנגוריה_הציבורית, עורך_דיןבטופס מתבקש עורך-הדין לציין, מעבר לפרטיו האישיים, את ניסיונו המקצועי, תחומי המומחיות שלו, העדפותיו ונגישותו לבתי-המשפט השונים במחוז. הטפסים מועברים לעיון הסניגור המחוזי אשר מזמן את עורכי-הדין שפנו לראיון אישי.בקשה לשמש סניגור ציבורי
[3138], לשכת_גיוס, זימון, מרכז_מידע_ופניות, צו_ראשוןבקשה לשינוי מועד זימון ללשכת גיוס.בקשה לשינוי מועד זימון
[3569], אגף_השיקום, משרד_הרווחה, תעודת_עיוור, תעודת_לקוי_ראייה, עיוור, לקוי_ראייה, השירות_לעיוור, סודיות_רפואיתתעודת עיוור ניתנת לאנשים עיוורים או ליקויי ראיה, העונים על הקריטריונים המצוינים בהמשך. התעודה מקנה זכאות לשירותי שיקום וכן זכאות לסיוע חומרי. מי זכאי? 1. אדם עם העדר ראיה מוחלט 2. אדם עם חדות ראיה מרבית של 3/60 מטר בעין הבריאה ביותר אף בעזרת משקפיים. 3. צמצום שדה הראיה כך שזווית הראיה המרבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה ביותר אף בעזרת משקפיים.בקשה לתעודת עיוור או לקוי ראייה
[3823], משרד_הפנים, מינהל_האוכלוסין, אזרחותהשירות מיועד לאזרחים הנדרשים להמציא לגורם כלשהו אישור המעיד על מעמדם כלפי מדינת ישראל.בקשה לתעודה המעידה על אזרחות ישראלית
[4446], שינוי, שר_הפנים, המפקח_הארצי_על_הבחירות, תקנה 6ב, חוק_הבחירות_לכנסת, פרטי_בוחר, תיקוןבקשה לתיקון פרטי בוחר.בקשה לתיקון פרטי בוחר
[3174], חידוש, תקנות_הרוקחים, המשרד_להגנת_הסביבה, אגף_מניעת_רעש_וקרינה, היתר, רנטגן, מאיץ, רדיואקטיבי, כיול, ניטור_קרינהבקשה לחידוש היתר לעיסוק במתקני רנטגן/מאיץ.בקשה לחידוש היתר לעיסוק במתקני רנטגן/מאיץ
[4112], משרד_הפנים, דרכון, תעודת_מעבר, חידוש, רשות_האוכלוסין_וההגירה, פג_תוקף, נגנב, אבוד, מושחתבקשה להנפקת/חידוש דרכון/תעודת מעבר, אותה רשאי להגיש אזרח ישראלי, לבגיר/קטין.בקשה לדרכון/תעודת מעבר
[6848], משרד_הפנים, מינהל_האוכלוסין, עובד_זר, רשיון_ישיבה, אשרה, החלפה, הארכה, כתב_התחייבות_למעסיקהמעסיק מבקש להעניק לעובד הזר עבורו מוגשת הבקשה רשיון ישיבה מסוג ב1 למטרת עבודה זמנית בישראל על פי המלצות שרות התעסוקה המצורפת לבקשה.בקשה להארכת רישיון ישיבה/להחלפת סוג האשרה
[3622], משרד_הפנים, מינהל_האוכלוסין, אזרחות, התאזרחותהשירות מיועד לתושבים המבקשים לקבל אזרחות ישראלית לאחר שלא רכשו אותה אוטומטית, עקב היותם קטינים נלווים לזכאי שבות או שהוריהם ויתרו על אזרחותם בהיותם קטינים או שהם דור שני מכוח לידה בישראל. הענקת האזרחות טעונה אישור משרד הפנים.בקשה להענקת אזרחות ישראלית
[4303], הרשאה, וטרינרי, וטרינר, כלבת, מנהל_השירותים_הוטרינריים, משרד_החלקאות, חיסוןבקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת.בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת
[3165], אבידה, השבת_אבידה, פדיון, חוק השבת, מכירה_פומבית, משטרה, מוצא, קצין_הכספיםמיועד למוצא אבידה המבקש להעבירה לבעלותו/בעל אבידה המבקש להחזירה אליו.בקשה להשבת אבידה או פדיון אבידה
[4812], עורך_דין, הנהלת_בתי_המשפט, מזכירויות, חדש, עדכון, שינוי, פרטיםבקשה להוספת/עדכון עו"ד למערכת מזכירויות בית משפט.בקשה להוספת/עדכון עו"ד למערכת מזכירויות בית משפט
[2938], בקשה_להבחן, דיאטן, דיאטנית, האגף_לרישוי_מקצועות_רפואיים, משרד_הבריאות, ועדת_הבחינות, דיאטנים, מחלקת_תעסוקה, משרד_הקליטהבקשה להיבחון בבחינה הממשלתית לדיאטנים, במועד קיץ/חורף בשפה עברית/ערבית. הרישום יהיה בתוקף רק לאחר אישור מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות, כי הינך זכאי/ת לגשת לבחינה בהתאם לחוק.בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית לדיאטנים
[9848], חוק_הכשרות_המשפטית, חוק_האפוטרופסות, האופטרופוס_הכללי, חסוי, דו"ח_כספי, אפוטרופוסדיווח כספי-תקציבי של האפוטרופוס.דוח תקופתי של אפוטרופוס על חסוי
[3308], המשרד_לאיכות_הסביבה, מתיל_ברומיד, תקנות_החומרים_המסוכנים, תקנה_8בהתאם לפרוטוקול מונטריאול.דיווח שנתי על ייצור, מכירה וייצוא של מתיל ברומיד
[5651], משטרה, עבירה, נפגענפגע עבירה זכאי למסור הצהרה על כלל הנזקים שנגרמו לו בשל העבירה (לרבות נזקי גוף, רכוש, נזקים נפשיים וכל נזק אחר). את ההצהרה הזו זכאי נפגע העבירה לדרוש כי יביאו לפני בית-המשפט במהלך הדיון בגזר-הדין. חשוב לציין כי במהלך הדיון בגזר-הדין (העונש) מביא כל צד ראיות מדוע יש להקל או להכביד בעונש. הצהרת נפגע אשר משקפת נזקים רחבים וקיצוניים יכולה לסייע להכביד בעונשו של מורשע בדין ובעת האחרונה אנו עדים ליותר ויותר התייחסות לכך מבית-המשפט.הצהרת נפגע/ת עבירה
[3497], משרד_הפנים, מינהל_האוכלוסין, אזרחות, כוח_שבות, ויתורהשירות מיועד לאזרחים המעוניינים לבטל או לוותר על האזרחות הישראלית שלהם.הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית
[3095], משרד_המדע_התרבות_והספורט, צלילה, בית_ספר, הרשות_המוסמכת_לצלילה_ספורטיביתהוראות לפתיחה והפעלת בית ספר לצלילה.הוראות לפתיחה והפעלת בית ספר לצלילה
[3170], משרד_הפנים, מינהל_האוכלוסין, אזרחות, חוק_השבות, כוח_שבות, סעיף 4לפי חוק השבות התש"י-1950, אזרחות מכוח השבות ניתנת ליהודי, לילד ולנכד של יהודי, ולבני זוגם. מכוח חוק זה העולים לישראל מקבלים אזרחות מייד עם בואם ארצה.הודעה על רצון לקבל אזרחות מכוח שבות
[3462], משרד_הפנים, רשות_האוכלוסין_וההגירה, שינוי_שםבגיר, מעל גיל ‎18, רשאי לשנות את שם משפחתו ושמו הפרטי. שינוי זה טעון אישור משרד הפנים. מי ששינה שמו לא ישוב וישנה את שמו, לפי חוק, ‎7 שנים אלא באישורו של שר הפנים.הודעה על שינוי שם
[3485], משטרה, תאונת_דרכים, נפגעים, נוסע, נהג, הולך_רגלהודעה על תאונת דרכים.הודעה על תאונת דרכים
[4765], ירושלים, ארנונה, הנחה, הכנסה, עיריית_ירושלים, אגף_השומה_והגבייההנחה בארנונה מטעמי הכנסה תוענק בשנת 2009 בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסותיהן בחודשים אוק'-נוב'-דצמ' 2008.ירושלים - ארנונה - בקשה להנחה מטעמי הכנסה
[6141], גזברות, ירושלים, ארנונה, עיריית_ירושלים, אגף_השומה_והגבייה, חיוב_חשבון, הרשאההרשאה לחיוב חשבון ארנונה בהוראת קבע - עיריית ירושלים.ירושלים - ארנונה - הרשאה לחיוב חשבון
[3610], ירושלים, עיריית_ירושלים, המחלקה_לאיכות_הסביבה, שימוש_למסחר, היתר_בנייה, מהנדס_העירטופס דרישות לאישור בקשה להיתר בנייה הכולל שימוש למסחר (כחלק ממבנה למגורים או כמבנה נפרד למסחר).ירושלים - טופס דרישות לאישור בקשה להיתר בנייה הכולל שימוש למסחר (כחלק ממבנה למגורים או כמבנה נפרד למסחר)
[10759], היתר, ירושלים, הצבת_מתקנים, רחוב, האגף_לאכיפה_עירוניתמיוד למבקש להוציא ולהציב מחוץ לבית העסק שולחנות וכיסאות, מקרר ואוטומטים.ירושלים - בקשה לקבלת היתר להצבת מתקנים ברחוב
[11122], ירושלים, האגף_לאכיפה_עירונית, רוכלות, רשיון_רוכלות, חוק_רישוי_עסקיםמכירת אבטיחים, ארבעת המינים, אגרות ברכה וכיו"ב.ירושלים - בקשה לרשיון לרוכלות
[3985], ירושלים, כתב_התנגדות, תוכנית_בנין_עיר, דירהההתנגדות מחוייבת ע"פ חוק להיות מלווה בתצהיר המאמת את דברי מגיש ההתנגדות. ללא תצהיר חתום כחוק על ידי עו"ד / נוטריון / אב בית דין / רשם בית משפט לא ניתן יהיה להתייחס להתנגדות (נמצא בסוף הטופס).ירושלים - כתב התנגדות לתוכנית בנין עיר

 

כל התגיות

1235    1301    1824    1833    1848    1863    2542    40ג    40ד    40ה    5015    5025    5400    6101    מאסר    מאיץ    מנהל    מנהל מקרקעי ישראל    מנהל עבודה    מנהל שירותי המזון הארצי    מנהל השירותים הוטרינריים    מנוח    מס    מס הכנסה    מענק    מענק לימודים    מעצר    מעבדה    מפקח    מרשם האוכלוסין    מרכז מידע ופניות    משמר אזרחי    משק החשמל    משרד המשפטים    משרד המדע התרבות והספורט    משרד האוצר    משרד הפנים    משרד הקליטה    משרד הרווחה    משרד התעשייה המסחר והתעסוקה    משרד התקשורת    משרד התחבורה    משרד החלקאות    משרד החינוך    משרד הבריאות    משרד הבינוי והשיכון    משרד הביטחון    משטרה    משכירים    מתנדב    מתיל ברומיד    מזון    מזונות    מזכירויות    מחלקת מיסים    מחלקת תעסוקה    מחלקת תפקידים מיוחדים    מבקר המדינה    מגורים    מדור סמים ופשמ"א    מדור שומה    מהנדס    מהנדס העיר    מוצא    מורה מרכז    מורות    מורים    מושחת    מודעה    מוות    מוכרים    מכירה    מכירה פומבית    מינהל האוכלוסין    מינהל ההנדסה    מינהל הכספים    מיסוי מקרקעין    מיסים    אם נושאת    אסיפה    אסיר    אפוטרופוס    ארנונה    ארנונה כללית    אשרת כניסה    אשרה    אתיופים    אתיופיה    אזרחות    אחוזי נכות    אבוד    אבידה    אגף מניעת רעש וקרינה    אגף ספקטרום אלקטרומגנטי    אגף המרשם והסדר המקרקעין    אגף המודיעין    אגף הפיקוח    אגף השומה והגבייה    אגף השיקום    אגף ההנדסה    אגרת בקשה    אגרה    אגודה שיתופית    אדריכל    אימוץ    אישר עיקור    אישור    אישור יהדות    איתור    איחור    נפגע    נפגע עבודה    נפגעים    נציב תלונות הציבור    נשק    נשיאת עוברים    נגנב    נהג    נוסע    נכס    נכות    ניטור קרינה    ניכוי    ניכוי מס    ניכויי מס    סניגור    סניגור ציבורי    סעיף 4    ספח    סחורה    סודיות רפואית    סימן מסחרי    סימני מסחר    סיעוד    סיעודי    ענף ראשי    ענפי משנה    ענפי בניה    ענפים ראשיים    עסק    ערבות    עזבון    עבודה    עבירה    עדכון    עדכון פרטים    עורך דין    עולים    עובר זר    עובד סוציאלי    עובד זר    עובדת סוציאלית    עיקור    עיריית    עיריית ירושלים    עיוור    פנסיה    פנקס העובדים הסוציאליים    פנקס הקבלנים    פקודת החברות    פקיד שומר    פקיד שומה    פרטי בוחר    פרטים    פרוטוקול ועדה רפואית    פרישה    פשיטת רגל    פטור    פטירה    פג תוקף    פדיון    פונדקאות    פוריות    פיצוי    פיקוח    פיקוח אלקטרוני    צלילה    צו קיום    צו ראשון    צוואה    ציוד אלחוטי    קנייה    קצבת    קצבה    קצובת נסיעה    קצין הכספים    קבלן    קבלנים    קבלת מידע    קבורה    קונים    קופת חולים    קופת גמל    קורס    קיצבה    קידושין    רנטגן    רעננה    רפואי    רשם סימני המסחר    רשם קבלנים    רשם לענייני ירושה    רשם המקרקעין    רשם העובדים הסוציאליים    רשם החברות    רשות מקומית    רשות המיסים    רשות האוכלוסין וההגירה    רשות התעופה האזרחית    רשיון    רשיון נשק    רשיון עסק    רשיון רוכלות    רשיון לעריכת    רשיון כלב    רשיון ישיבה    רשיון ייצור חשמל    רחוב    רדיואקטיבי    רואי חשבון    רוכלות    רכז מקצוע    רכבת    רכבת ישראל בע"מ    רישיון אלחוט    רישיון קבורה    ריתמיקה    שאלונים    שאירים    שם    שר הפנים    שלט    שלום עולם    שטר מכר    שטח מגרש    שבב    שותפות    שוכרים    שכיר    שכירות    שימוש למסחר    שינוי    שינוי פרטים    שינוי שם    שינוי המחזיק בנכס    שינוי יעוד    שינויים    שירותי חירום ותפקידים מיוחדים    שירותי בריאות הציבור    תמצית רישום    תאונת עבודה    תאונת דרכים    תאונה    תאונות עבודה    תעודת מעבר    תעודת מקצוע    תעודת עיוור    תעודת פטירה    תעודת לקוי ראייה    תעודת לידה    תעודת זהות    תפקידים מיוחדים    תצהיר סיום בניה    תקנה 6ב    תקנה 8    תקנות הרוקחים    תקנות החומרים המסוכנים    תשלום    תל אביב    תלונה    תחנת אלחוט    תהלוכה    תואר אקדמי    תוכנית בנין עיר    תיק מנהל    תיקון    תיקונים    לקוי ראייה    לשכת רישום המקרקעין    לשכת גיוס    לשכת המנהל הכללי    טאבו    טופס 101    טופס 102    טופס 106    טופס 1235    טופס 1301    טופס 135    טופס 250    טופס 2542    טופס 355    טופס 480    טופס 5015    טופס 5025    טופס 5400    טופס 6101    טופס פנייה    טופס הסכמת האסיר    טכנאי    טיפול    טיפול רפואי    זקנה    זרע    זוכים    זכות קניין    זימון    חסוי    חריגות בניה    חשמל    חשבון בנק    חלוקת הון    חלוקה    חטיבת ביניים    חברות הקדישא    חדש    חו"ל    חומר רפואי    חופש    חופה    חופות    חוק    חוק השבת    חוק רישוי עסקים    חוק שירות המדינה    חוק חופש המידע    חוק האפוטרופסות    חוק העובדים הסוציאליים    חוק השבות    חוק הבחירות לכנסת    חוק הכשרות המשפטית    חוק כלי ירייה    חוזה    חיסון    חיפה    חידוש    חידוש רשיון    חיוב חשבון    בנק    בעל רשות    בעלות משותפת    בקשה לתשלום    בקשה להבחן    בדיקות מזון    בדיקות כימיות    בירור    בית ספר    בית עלמין    בית כלא    ביטול    ביטוח    ביטוח נפגעי עבודה    ביטוח לאומי    גננות    גנוב    גזברות    גימלאות    גימלה    גיוס    דמי לידה    דמי חופשה    דמי ביטוח    דרכון    דו"ח הכנסות    דו"ח כספי    דיאטן    דיאטנים    דיאטנית    דירה    דיווח    המפקח הארצי על הבחירות    המשרד לאיכות הסביבה    המשרד להגנת הסביבה    המחלקה לאיכות הסביבה    המחלקה לענייני קבורה    המחלה למעבדות    המוסד לביטוח לאומי    המינהל לרישוי    המינהל לשירותי חירום    המידע,    הארכה    האגף לאכיפה עירונית    האגף לרישוי מקצועות רפואיים    האגף לרישוי עסקים    האגף לגביית ארנונה    האגף לגביית ארנונה ואגרת מים    האגף לגביית אגרות ודמי שירותים    האופטרופוס הכללי    האוצר    הנחה    הנחה בארנונה    הנדסאי    הנהלת בתי המשפט    הסנגוריה הציבורית    הספקה    העסקת עובדים    העברת ארנונה    העברת זכות שכירות    העברת זכויות    העברת גופה    העברה    הצטרפות    הצבת מתקנים    הקלה במס    הקטנה    הרשאה    הרשות לשירותים ציבוריים    הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית    הרשות הארצית לשירותי דת    הרב הראשי    הרבנות הראשית    השבת אבידה    השירות לעיוור    התאזרחות    התנדבות    הלבנת הון    החלפה    החזקת כלב    החזר מס    הון מניות    הוצאות נסיעה    הוצאות עודפות    הוראת קבע    הורים    הורים מיועדים    הולך רגל    הוועדה למתן אישורים לעריכת חופות    הכנסה    הכרה    היתר    היתר זמני    היתר בנייה    היחידה לאגרות שלטים ופרסום    ועדת האישורים להסכם לנשיאת עוברים    ועדת הבחינות    ועדה רפואית    ועדות רפואיות    וטרינר    וטרינרי    ויתור    ויתור סודיות    ויזה    כרטיס עובד    כתב ערבות    כתב התנגדות    כתב התחייבות למעסיק    כתובת    כלב    כלבת    כלבים    כלי שיט    כלי שייט    כלי טיס    כלי יריה    כלי ירייה    כושר אווירי    כוח שבות    כימיה    כיול    יצור נשק    יצור כלי יריה    ירושלים    ירושלים,    ירושה    ילדים    ייצור חשמל   Bookmark and Shareהטופס של השכן ירוק יותר

תפריט
תנאי שימוש
RSS
צור קשר
הוסף טופס
אודות
רשימה מהירה
טפסים חדשים
טפסים מבוקשים
מאגר הטפסים הישראלי


Links
Hottest News
גימטריה
מחקר וארכיון חדשות
Medical 2.0 Index
מחשבון מע"מ לחשבונית
ממיר מספרים לטקסט
צימצום טורי טוטו


Bookmark and Share


Coded by Cnaan Aviv of Underdog Projects © Copy Rights 2009 Underdog Projects| Contact Us

מאגר הטפסים הישראלי, טופס 17, טופס 101, טופס ממשלתי, טופסי מכס, הורדת טופס, הורדת טפסים, טופס 119, טופס 106, טופס יפוי כוח, טופס 102, טופס 1213, טופס 163, טופס 161, טופס בקשה לדרכון, טופס טוטו